Geologia i ochrona środowiska - Geomorr

Idź do spisu treści

Menu główne:

Geologia i ochrona środowiska

Geologia i ochrona środowiska


Ochrona środowiska:


•  Ekspertyzy i opinie o stanie zanieczyszczenia gruntów i wód

•  Określanie wielkości i zasięgu skażenia produktami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, pestycydami i substancjami chemicznymi wokół obiektów, w których jest lub była prowadzona działalność gospodarcza
•  Kompleksowe analizy źródeł i rodzaju zanieczyszczeń wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów
•  Oceny i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na różnych etapach ich realizacji


Geotechnika i geologia inżynierska:

•  Projekty geotechniczne i robót geologicznych

•  Opinie i ekspertyzy geotechniczne
•  Dokumentacje badań podłoża oraz geologiczno – inżynierskie
•  Wiercenia badawcze, pompy ciepła
•  Obserwacje hydrogeologiczne w otworach


Hydrogeologia i gospodarka wodna:

•  Projekty robót geologicznych

•  Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne
•  Dokumentacje hydrogeologiczne
•  Operaty wodnoprawne
•  Instalowanie piezometrów obserwacyjnych
•  Studnie wiercone


Geologia złożowa:

Projekty robót i dokumentacje geologiczne złóż kopalin we wszystkich kategoriach ich rozpoznania, wraz z określeniem jakości surowców,
Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze,
Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kruszywa,
Projekty zagospodarowania złóż i wnioski dla uzyskania koncesji na eksploatację,
Plany ruchu zakładów górniczych
Obsługa geologiczno-miernicza kopalni odkrywkowych, kierowanie ruchem kopalni
Doradztwo, analizy oraz nadzór na każdym etapie procesu koncesyjnego


Terenowe i laboratoryjne badania gruntów:

Lp.

Badania laboratoryjne


Wg Normy

1.

Oznaczenie modułów odkształcenia podłoża E1, E2
przez obciążenie płytą ;
Obliczenie wartości wskaźnika odkształcenia I
o
- aparat VSS

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-02 Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

2.

Oznaczenie stopnia zagęszczenia ID  (wskaźnika zagęszczenia Is) sondą dynamiczną
- sonda lekka
DPL, średnia DPM, ciężka DPH, bardzo ciężka DPSH, SPT

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3.

Oznaczenie dynamicznego modułu nośności Evd
-
płyta dynamiczna ZFG 2000

-

4.

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie bez odpływu τ
-
sonda krzyżakowa FVT

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

5.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is
- metoda cylindra wciskanego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.

Analiza makroskopowa

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

7.

Oznaczenie wilgotności optymalnej Wopt i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρds

- aparat Proctora

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

8.

Oznaczenie wilgotności naturalnej Wn

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9.

Oznaczenie składu granulometrycznego gruntu  
- analiza areometryczna, analiza sitowa

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

10.

Oznaczenie gęstości objętościowej gruntu ρ,
Oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego
ρs

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

11.

Oznaczenie granic konsystencji (Atterberga)
I
L, LP, WL, WP – metoda Casagrande’a

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

12.

Oznaczenie wskaźnika piaskowego  WP

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

13.

Oznaczenie kapilarności biernej HKB

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

14.

Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu Wnoś  
-
CBR

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15.

Oznaczenie modułu ściśliwości pierwotnej Mo                    i wtórnej M gruntu
- metoda edometryczna

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

16.

Oznaczenie spójności cS i kąta tarcia wewnętrznego
Φs gruntu
-
metoda bezpośredniego ścinania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

17.

Oznaczenie spójności c i kąta tarcia wewnętrznego
Φ gruntu
- aparat trójosiowego ścinania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego